dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 ประกาศสอบราคาชื้อยา Atorvastatin 40mg. tab. (30's)article
ปะกาศราคากลางพัสดุที่ชื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาทarticle
ประกาศ ประกวดราคารถพยาบาลงบประมาณปี 2557article
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2556
ประกาศร่างข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานสำหรับจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมarticle
ประกาศราคากลางพัสดุที่ชื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาทarticle
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด โดยอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ
++ร่างขอบเขตงาน เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร โครงการ โรงพยาบาลดารารัศมี ขนาด ๑๐๐ เตียง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
++ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๖
++ปรับปรุงร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนarticle
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th