dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

 

 

 

 

 

 

 ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จังหวัดลำพูน ลำปางเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จังหวัดลำพูน ลำปางเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการและจ้างถ่ายภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.ภ.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการและจ้างถ่ายภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.ภ.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลดารารัศมี รับสมัครผู้ร่วมงาน
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖article
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘article
รายละเอียดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขประกอบงาน จ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโรงพยาบาลดารารัศarticle
ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖article
ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6 และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558article
ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาarticle
[Go to top]Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th