dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท (ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ 2560)

 
ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศร่างขอบเขตงานการจ้างตรวจสุขภาพ (สิ้นสุดประกาศ 27 ธันวามคม 2559)
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศร่างของเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดจังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศร่างของเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดจังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศร่างของเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศสอบราคาซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film=coated tablet, ๑๐ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙. - ๖๙๓๙๒๓)
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จังหวัดลำพูน ลำปางเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการและจ้างถ่ายภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.ภ.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการและจ้างถ่ายภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.ภ.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลดารารัศมี รับสมัครผู้ร่วมงาน
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ article
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ article
รายละเอียดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขประกอบงาน จ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโรงพยาบาลดารารัศ article
ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ article
ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6 และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา article
ประกาศสอบราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab. (30s) จำนวน 2,100 กล่อง article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2558 article
ประกาศสอบราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน 16 รายการ 28,175 test article
ประกาศสอบราคาชื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัติ แบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด article
ประกาศ สอบราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัติแบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด จำนวน 1 รายการ จำนวน 5000 ราย article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ article
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ article
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ article
รายชื่อบริษัทที่มายื่นซอง สอบราคา Atorrastatin 40mg. tab. (30's) article
ประกาศสอบราคาชื้อยา Atorvastatin 40mg. tab. (30's) article
ปะกาศราคากลางพัสดุที่ชื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท article
ประกาศ ประกวดราคารถพยาบาลงบประมาณปี 2557 article
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2556
ประกาศร่างข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานสำหรับจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม article
ประกาศราคากลางพัสดุที่ชื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท article
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด โดยอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ
++ร่างขอบเขตงาน เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร โครงการ โรงพยาบาลดารารัศมี ขนาด ๑๐๐ เตียง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
++ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๖
++ปรับปรุงร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน article
++ประกาศ โรงพยาบาลดารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th