dot
dot
dot
bulletข่าวรับสมัครงาน


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


งานห้องบัตรและเวชระเบียน

                    งานห้องบัตรและเวชระเบียน โรงพยาบาลดารารัศมี

 

 

     

 

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ
1)จัดระบบบริการงานเวชระเบียนด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และประทับใจ ผู้รับบริการทั้งในและนอกเวลาราชการ
2)จัดระบบบริการ ค้นหาและจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ให้ถูกต้องแม่นยำอย่างมีประสิทธภาพ
3)จัดทำประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานรักษาพยาบาลได้ใช้ประกอบในการให้บริการทางการแพทย์
4)ค้นหาและจัดเก็บทะเบียนผู้ป่วยในทุกราย ได้ถูกต้อง สมบูรณ์และรวดเร็ว
5)จัดสถานที่และระบบในการเก็บเ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นหมวดหมู่ มีระเบียบสะดวกในการค้นหาและป้องกันการสูญหาย

6)รวบรวม สถิติข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยทุกรายจัดทำเป็นรายงานต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทัน เวลา                                                                                                   

7)ประสานงานเบื้องต้นกับผู้ป่วยในการให้บริการและประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านหน้า
8)การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลจากฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการใช้บริการ ของผู้ป่วย
9)จัดระบบการรักษาความลับข้อมูลของผู้ป่วย มีการกำหนดรหัสผ่านการเข้าถึงข้อมูล
10)ให้บริการค้นหาและสำเนาเวชระเบียน เพื่อการรักษาพยาบาล,การวิจัย,ประกันชีวิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
11)ให้บริการข้อมูล สถิติการให้บริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาล แก่บุคลากรและหน่วยงานทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล
12)เป็นแหล่งศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ

 

 ติดต่อสอบถามงานห้องบัตรและเวชระเบียน

                    053-207297 ต่อ 100Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th