dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


กิจกรรมให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

                           กิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเบาหวานทุกวันพุธ

                                             

         กิจกรรมพับกระดาษด้วยเท้า                                       บริการยืดเหยียด