dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


++ประกาศ โรงพยาบาลดารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 
ประกาศ โรงพยาบาลดารัศมี  โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๕
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(บางส่วน) ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------
                     โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์
จะทำการประกวดราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ พะเยา น่าน และแม่ฮ่องสอน   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   ราคากลางของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิคส์ในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน
๙,๔๐๖,๒๕๐.- บาท (เก้าล้านสี่แสนหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-
             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                 ๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๒.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
               ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
               ๕. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงานในการออกตรวจสุขภาพเป็นผลงานประกวดราคาประเภทเดียวกันภายในประเทศที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ทาง โรงพยาบาลดารารัศมีเชื่อถือ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานรับจ้างในสัญญาเดียว
                ๖.  ผู้เสนอราคา ต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน แบบบูรณาการทุกขั้นตอน ตลอดโครงการ อาทิ แผนการปฏิบัติงานตลอดปี ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเฉพาะหน้า ซึ่งจะต้องปรับแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเหมาะสม(โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่และจำนวนคนในการออกตรวจ) ที่ผู้เสนอราคาจะต้องไปดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการตำรวจหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ รวมทั้งข้าราชการตำรวจที่อยู่ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภาค ๕  ร่วมด้วย
     - ผู้เสนอราคา  เป็นผู้แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในนามโรงพยาบาลดารารัศมี ทราบกำหนดการที่จะไปดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เตรียมความพร้อมในการรอรับการตรวจ         
             ๗.  ผู้เสนอราคาต้องเก็บ ซีรั่ม ( Serum) อย่างน้อย ๒ มิลลิลิตร ส่งให้โรงพยาบาลดารารัศมีตรวจสอบทุกรายภายใน ๑๕   วัน นับแต่วันที่ได้รับการตรวจ
-   ๒   -
 
      ๘. ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบความเสียหาย อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันผิดพลาดของบุคลากรของผู้เสนอราคา อันอาจก่อให้ความเสียหายต่อโรงพยาบาลดารารัศมีภายหลังได้
                ๙. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติงานภายใต้ ชื่อโครงการของโรงพยาบาลดารารัศมี อีกทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติ ต้องกระทำการในนามของ โรงพยาบาลดารารัศมีฯเท่านั้น ห้ามมิให้นำชื่อขององค์กร หน่วยงานของผู้เสนอราคา มาเป็นข้ออ้างในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเกิดข้อสงสัย หรือเกิดความเสียหาย ในทางปฏิบัติ และพึงให้บริการข้าราชการตำรวจ ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลดารารัศมี
       ๑๐. ห้ามมิให้ผู้เสนอราคา นำข้อมูลของข้าราชการตำรวจออกไปเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีความจำเป็นให้ทำหนังสือขออนุญาตและได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากหัวหน้าโรงพยาบาลดารารัศมีเท่านั้น และให้ขอเป็นกรณีไป  
               ๑๑) รายละเอียดการตรวจสุขภาพประจำปี ตามระเบียบว่าด้วยเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปี

รายการตรวจสำหรับผู้มีอายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
รายการตรวจสำหรับผู้มีอายุมากกว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ๑. Film chest  หรือ   Digital
 ๒. Urine Analysis
 ๓. CBC
 
 
 
 
 
 ๑.  Film chest  หรือ Digital
 ๒. Urine Analysis
 ๓. CBC
 ๔. Blood Chemistry
     ๔.๑ Sugar
     ๔.๒ Cholesteral
     ๔.๓ Triglyceride
     ๔.๔ Bun
     ๔.๕ Creatinine
     ๔.๖ SGOT
     ๔.๗ SGPT
     ๔.๘ Alk Phosphatase
     ๔.๙ Uric Acid

 หมายเหตุ    ๑. เพิ่มรายการตรวจ FBS    ในรายอายุต่ำกว่า ๓๕ ปี และHDL, LDL ในรายอายุมากกว่า  
                     ๓๕ ปี และ EKG   ในรายอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
                            ๒. รายการตรวจอื่นนอกเหนือจากนี้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
              ๑๑.๑  การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและสรุปผลการตรวจ
     - ผู้ที่ทำการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพที่จัดมาประจำห้องปฏิบัติการ การตรวจ    ทางห้องปฏิบัติการจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ หรือ ระดับสากล ได้แก่ ISO ๑๕๑๘๙ หรือ มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ (๒๕๕๑) และ ณ วันที่ทำสัญญานี้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจะต้องอยู่ในระยะเวลาการรับรอง เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติที่ใช้ในรายการตรวจสุขภาพทุกเครื่องต้องได้รับการสอบเทียบค่าจากองค์กรภายนอกอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และเครื่องตรวจวิเคราะห์ที่ใช้ตรวจในรายการตรวจเดียวกันต้องมีการปรับเทียบค่า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ : Coefficient of Correlation ไม่น้อยกว่า ๐.๙๐๐ โดยต้องมีการปรับเทียบค่าอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยส่งผลการปรับเทียบให้โรงพยาบาลดารารัศมีตรวจสอบ และต้องมีการควบคุมคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายใน (Internal Quality Control : IQC) และสอบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์กับองค์กรภายนอก (External Quality Assessment : EQA)         ที่เป็นที่ยอมรับและทุกรายการตรวจ ได้แก่
 
-           ๓    -
             
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสถาบันที่อยู่ในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากต่างประเทศ
     - ผู้เสนอราคาจะต้องทำการตรวจสุขภาพประจำปีครบตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสุขภาพประจำปี
     -  ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการตรวจซ้ำ หากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีข้อผิดพลาด โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
     - ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจใหม่ หากสิ่งส่งตรวจที่เก็บได้เกิดความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ อันทำให้ไม่สามารถตรวจสิ่งส่งตรวจนั้นได้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
     - ผู้เสนอราคาจะต้องใช้โปรแกรมในการประมวลสรุปผลการตรวจที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ หรือได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลหรือผลิตเอง โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
               ๑๑.๒  ผู้ที่มาขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรม หรือเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา ต่อเจ้าหน้าที่ในวันซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และขอรับได้รายละ 1 ชุด ผู้ที่มีเอกสารมาแสดงไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง โรงพยาบาลดารารัศมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ให้เป็นผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    และผู้ที่มาขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จาก โรงพยาบาลดารารัศมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำการประมูล  กำหนดเสนอแผนการดำเนินงานพร้อมรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดต่าง ๆ ในวันที่    ๘      เดือน  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔  โรงพยาบาลดารารัศมี  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หากผู้เสนอราคาที่เข้ายื่นข้อเสนอรายใดไม่ไปรับฟังคำชี้แจง ยังคงสามารถยื่นเสนอราคาได้ แต่หากเกิดข้อบกพร่องหรือผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาจะอ้างสาเหตุของการไม่ไปรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่มาเป็นข้ออ้างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น     
            กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น ๔   โรงพยาบาลดารารัศมี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่  ๙   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔   ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา   ถึง ๑๐.๓๐ นาฬิกา และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเสนอราคาในวันที่  ๑๓    เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๐๐   นาฬิกา
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๔ โรงพยาบาลดารารัศมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตามวันและเวลาดังกล่าว ข้างต้นที่หมายเลข ๐ ๕๓๒๙ ๗๒๐๗ , ๐ ๕๓๒๙ ๙๑๖๗ ในวันและเวลาราชการ
 
สรุปกำหนดระยะเวลาดำเนินการ                                                                        
๑. ตั้งแต่วันที่  ๒๘   พฤศจิกายน   ๒๕๕๔    ถึงวันที่   ๒ ธันวาคม   ๒๕๕๔  ปิดประกาศและให้รับเอกสารการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์      
 
๒. วันที่   ๘   ธันวาคม    ๒๕๕๔   เสนอแผนการดำเนินงานต่อโรงพยาบาลดารารัศมี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ ดร.รพ.ตร. ตามกำหนดดังต่อไปนี้
    ๒.๑   ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น.        ลงทะเบียน
    ๒.๒   ๑๐.๐๕ น.                        เริ่มเสนอแผนการดำเนินการ
 
 
-           ๔     -
         
       
๓. วันที่   ๙ ธันวาคม    ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐  น. ถึง ๑๐.๓๐  น. ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   พร้อมหลักประกันซองเป็นเงิน ๔๗๐,๓๑๒.๕๐.-  บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) ณ ห้องประชุมชั้น ๔   โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
๔. วันที่  ๑๓    ธันวาคม  ๒๕๕๔   เวลา ๐๙.๐๐  น.แจ้งผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าทำการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   โดยใช้แบบ บก.๐๐๔-๑
๕. วันที่ ๑๙   ธันวาคม    ๒๕๕๔
กำหนดเวลาทำการลงทะเบียน         ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐   น.
ทดสอบระบบ                           ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๕ น. ถึงเวลา ๑๑.๒๐ น.
และทำการเสนอราคาประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                                          ตั้งแต่เวลา ๑๑.๒๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๕๐   น.
 
และผู้เข้าร่วมทำการประกวดราคาทุกรายต้องยื่นเอกสารยืนยันราคาต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
 
            จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                           ประกาศ ณ   วันที่         ๒๘    พฤศจิกายน พ.ศ.    ๒๕๕๔
 
                                         (ลงชื่อ)      พันตำรวจเอก          
                                                                            ( อนุพงศ์           เรืองเดชอนันต์ )
                                                                       นายแพทย์(สบ๕)   โรงพยาบาลดารารัศมี
                                                                      โรงพยาบาลตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 ข่าวประกวดราคา จ้างเหมา

ประกาศ ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท (ประกาศเดือน กุมภาพันธ์ 2560)
ประกาศร่างขอบเขตงานการจ้างตรวจสุขภาพ (สิ้นสุดประกาศ 27 ธันวามคม 2559)
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศราคากลางพัศดุที่ซื้อมูลค่าเกิน 100,000.00 บาท
ประกาศร่างของเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดจังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก อุทัยธานี นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร และกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศร่างของเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดจังหวัด เชียงราย พะเยา น่าน และ แพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศร่างของเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดจังหวัด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกาศสอบราคาซื้อ atorvastatin ๔๐ mg film=coated tablet, ๑๐ tablet(๕๑.๙๙.๙๙.๙๙. - ๖๙๓๙๒๓)
ประกาศราคากลางพัสดุที่ซื้อมูลค่าเกิน ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด จังหวัดลำพูน ลำปางเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการและจ้างถ่ายภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.ภ.๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่
ร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาบริการงานตรวจทางห้องปฏิบัติการและจ้างถ่ายภาพถ่ายรังสีทรวงอก ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.ภ.๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลดารารัศมี รับสมัครผู้ร่วมงาน
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ article
ประกาศร่างขอบเขตงานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ article
รายละเอียดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะอันเป็นเงื่อนไขประกอบงาน จ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค๕ ตำรวจภูธรภาค๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ตามประกาศโรงพยาบาลดารารัศ article
ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจภูธรภาค ๕ ตำรวจภูธรภาค ๖ article
ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างร่วมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ตำรวจภูธรภาค 6 และข้าราชการตำรวจสังกัดอื่นในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 และ 6 ประจำปีงบประมาณ 2558 article
ประกาศโรงพยาบาลดารารัศมี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา article
ประกาศสอบราคาซื้อยา Atorvastatin 40 mg. tab. (30s) จำนวน 2,100 กล่อง article
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปี 2558 article
ประกาศสอบราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก จำนวน 16 รายการ 28,175 test article
ประกาศสอบราคาชื้อน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัติ แบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด article
ประกาศ สอบราคาชื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดโดยอัตโนมัติแบบแยกเม็ดเลือด 5 ชนิด จำนวน 1 รายการ จำนวน 5000 ราย article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๖ article
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ article
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๖ article
แก้ไขประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๕ article
รายชื่อบริษัทที่มายื่นซอง สอบราคา Atorrastatin 40mg. tab. (30's) article
ประกาศสอบราคาชื้อยา Atorvastatin 40mg. tab. (30's) article
ปะกาศราคากลางพัสดุที่ชื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท article
ประกาศ ประกวดราคารถพยาบาลงบประมาณปี 2557 article
ประกาศ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปี 2556
ประกาศร่างข้อกำหนดขอบเขตและรายละเอียดของงานสำหรับจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม article
ประกาศราคากลางพัสดุที่ชื้อมูลค่าเกิน 100,000 บาท article
ประกาศสอบราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด โดยอัตโนมัติ จำนวน ๑๖ รายการ
++ร่างขอบเขตงาน เรื่อง การจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร โครงการ โรงพยาบาลดารารัศมี ขนาด ๑๐๐ เตียง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
++ ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพให้แก่ข้าราชการตำรวจประจำปี ๒๕๕๖
++ปรับปรุงร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบริการงานตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน articleCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th