dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


ทำเนียบผู้บริหาร

 

  ทำเนียบผู้บริหาร

 

พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ

 พล.ต.ต.ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ 

ผู้บังคับการ โรงพยาบาลดารารัศมี


  

      พ.ต.อ. อนุพงศ์  เรืองเดชอนันต์ 
             นายแพทย์(สบ5)
      หัวหน้าโรงพยาบาลดารารัศมี

                                                                                        
                                       
                                                                                                                                                                 

พ.ต.อ.หญิงพิมพรรณ เก่งกาจ        พ.ต.อ.แสวง  เที่ยงใจ           พ.ต.อ.หญิงชุลีรัตน์ สังคสิริ      
      นายแพทย์(สบ5)                    นายแพทย์(สบ5)                 ทันตแพทย์(สบ5)


                                                                                   

   พ.ต.ต.นิมิตต์  อุตมา
   นายแพทย์(สบ2
)


 

   พ.ต.อ.หญิงสุมาลี  ตันตะวิริยะ

                                                                           พยาบาล (สบ4)
                                                                          หัวหน้าพยาบาล  
                                                                  

 พ.ต.ท.หญิงปาจรีย์ อินเจริญ                 พ.ต.ท.หญิงวราวัลย์ ธรรมเขตต์              พ.ต.ท.หญิงภารดี   ปิยะพันธ์

                       พยาบาล(สบ3)                                  พยาบาล (สบ3)                                พยาบาล (สบ3)
                 หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ                      หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ                       หัวหน้างานบริการ


     
     

                                   พ.ต.ท.หญิงรำแพน วัดนก                          

                        ส.ว. ดร.รพ.ตร      

               หัวหน้างานธุรการและการเงิน                              
                                                                                                                         

 

                 
                                                                                              
                                                                                             

 

 Copyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 109 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร :  053-297207โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.darahotpital.go.th