dot
dot
dot


สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
QR-Code โรงพยาบาลดารารัศมี


บริการทางการแพทย์แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลดารารัศมี ปี 2557 - 2560

ป้าประสงค์

1.  เป็นศูนย์กลางการดูแลสร้างเสริมสุขภาพตำรวจ ครอบครัวตำรวจในเขตภาคเหนือ

2.  บริการตรวจรักษาอย่างมีมาตรฐานวิชาชีพ

3.  บริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

1.  ข้าราชการตำรวจสุขภาพดีขึ้นภายใน 3 ปี

2.  บริการได้มาตราฐานวิชาชีพ

3.  บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์

1.  การให้บริการด้านสุขภาพ

2.  สนับสนุนการเป็นสถาับันทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ

3.  พัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการ

4.  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

5.  สนับสนุนภารกิจด้านบริการทางการแพทย์แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ภาคเหนือ)

     และส่วนราชการในท้องถิ่นที่ร้องขอCopyright © 2010 : Dararassamee Hospital

โรงพยาบาลดารารัศมี สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่อยู่ :  เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบล :  ริมใต้ อำเภอ: แม่ริม
จังหวัด :เชียงใหม่      รหัสไปรษณีย์ : 50180
เบอร์โทร : 053-299167 ต่อ 401 โทรสาร 053-297385      อีเมล : darahospital59@gmail.com
เว็บไซต์ : www.darahospital.go.th